Mateřská škola

Okružní Třebíč

PLATBY V MŠ

rozpocet ikona

Úplata za předškolní vzdělávání

– podrobnější informace jsou obsaženy ve Směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání, platnost směrnice od 1.9.2020 do 31.8.2021 , ta je k dispozici na nástěnkách pro rodiče v šatnách jednotlivých tříd a na webových stránkách školy. Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno:

1. V souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání dětí před zahájením povinné školní docházky se vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem , obcí nebo svazkem obcí poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až do nástupu k povinné školní docházce (Zákon č. 178/2016, § 123 odst. 2).

2. Pro ostatní děti v mateřské škole je úplata za předškolní vzdělávání stanovena pro období 1.9.2020 až 31.8.2021 na 400,- Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, odst.2).

3. Pro případy dětí, jimž je docházka do mateřské školy omezena se stanovuje úplata na 266,- Kč měsíčně.

4. Osvobozen od úplaty je
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,(§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.)
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.)
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči ( § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče ( § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů). pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

5. Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením z úřadu práce – odboru státní sociální podpory, příp. rozhodnutím soudu.

6. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitel mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

7. Rodičům dítěte, které nebude celý měsíc docházet do mateřské školy, bude úplata snížena na ½ stanovené částky tj. na 200,- Kč měsíčně. O snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitel mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

 

Úplata za školní stravování dětí

1. Výše úplaty za stravování činí 35,- Kč denně u dětí do 6ti let, 37,- Kč denně u dětí, které v daném školním roce dovrší 7 let/ děti s odkladem školní docházky/.

2. Způsob platby
Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Platí se společně a zpětně nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.Všechny platby probíhají buď srážkami z účtu zákonného zástupce dítěte, nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny.

3. Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů, termíny pro vybrání platby jsou v dostatečném předstihu oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně.

4. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).