Mateřská škola Okružn​í Třebíč

PROGRAM „ ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ"

Vznik programu

„Zdravá škola" je projekt Světové zdravotnické organizace pro Evropu, Evropské unie a Rady Evropy, které dotovaly práci v Národním centru podpory zdraví, jež se stalo koordinátorem pro ČR v roce 1991. (Finanční podporu poskytla i dánská nadace, ministerstvo školství a ministerstvo zdravotnictví.)
Školy, které se rozhodly pracovat podle programu podpory zdraví, přistoupily na určitá filozofická východiska. Chápou, že zdraví není jen nepřítomnost nemoci, ale je to subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie. Každý jednotlivec dosahuje tohoto pocitu za jiných předpokladů a podmínek, škola podporující zdraví by je měla poznat a pro děti i dospělé je cíleně vytvářet.
Zdraví je nejvyšší hodnotou, je výslednicí vzájemného působení zdraví tělesného, duševního a sociálního, vzájemných vztahů člověka a okolního prostředí. Lidé ovlivňují zdraví svým chováním, proto je třeba, aby si už od dětství osvojovali správné návyky a postoje, které zdraví chrání, podporují a udržují.
Podle programu ŠPZ pracují mateřské i základní školy, garantem programu je Státní zdravotní ústav v Praze, který program řídí a poskytuje odbornou pomoc. Školy vypracují svůj vzdělávací program podle předem daných požadavků zaměřených na vytváření zdravého prostředí, vztahů a výchovu ke zdravému životnímu stylu. Každé 3 roky zhodnotí škola (i za pomoci rodičů) splnění cílů, které si stanovila a na základě zjištěného vypracuje nový program na další 3 roky.
Závěry z hodnocení (evaluace) a následná opatření k nápravě spolu s novým vzdělávacím programem poskytne škola státnímu zdravotnímu ústavu k odborné kontrole. Pokud program vyhovuje, je škole udělen certifikát „ Škola podporující zdraví" na další 3 roky. V celé ČR je v současnosti přibližně 100 mateřských škol s certifikátem „Škola podporující zdraví".
Naše mateřská škola pracuje podle tohoto programu už 10 let, mimo jiné se snažíme vytvářet pohodu pro všechny zúčastněné – děti, zaměstnance i rodiče, a to klidným a laskavým působením, postupnou adaptací dětí za účasti rodičů, nenucením a nepřitěžováním dětí, umožněním svobodné volby, při stanovení jasných pravidel soužití pro děti i dospělé. Řídíme se dvěma integrujícími principy a 12 zásadami školy podporující zdraví.

INTEGRUJÍCÍ PRINCIPY PROGRAMU PODPORY ZDRAVÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

1) RESPEKT K PŘIROZENÝM LIDSKÝM POTŘEBÁM JEDNOTLIVCE
v celku společnosti a světa. Základem pro uspokojování těchto potřeb je jejich znalost, k orientaci v lidských potřebách využíváme hierarchické uspořádání Maslowovy pyramidy lidských potřeb. Pro pocit pohody a pro zdraví je důležité dbát, aby všechny tyto potřeby byly v co největší míře uspokojovány. Snažíme se o výchovu úcty ke každému člověku, k chápání a respektování odlišností při uspokojování potřeb, o výchovu úcty ke společnosti a přírodě.

2) ROZVÍJENÍ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE
smyslem komunikace je něco sdělit, dorozumět se, vyměnit si myšlenky. Komunikace je předpokladem spolupráce. Cílem je rozvíjení řeči a dialogu, navazování vztahů, poznávání sebe sama. Snažíme se vytvářet přátelské vztahy mezi dětmi, dětmi a dospělými a dospělými mezi sebou při stanovení hranic a pravidel chování (domlouváme se, pomáháme si, rozvíjíme empatii, ale nikdo toho nesmí zneužívat, jsme rovnocenní partneři).

Maslowova Pyramida lidských potřeb

Pro člověka je důležité uspokojit nejprve potřeby v nižších patrech pyramidy, pokud má zajištěny fyziologické potřeby, potřebu bezpečí a lásky, obvykle touží člověk po uspokojení potřeb ve vyšších patrech. Je třeba vědět, že zvláště v dětském věku je potřeba uspokojení v nižších patrech velmi silná.

12 ZÁSAD PODPORY ZDRAVÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Škola podporující zdraví se řídí 12 zásadami, které rozpracovává do školního vzdělávacího programu:
1) UČITELKA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
 má nelehký úkol pomáhat vytvářet zdravý životní styl, svým chováním podporuje zdraví své i jiných lidí, vyrovnaností své osobnosti pozitivně působí na své okolí, je ochotna se celoživotně vzdělávat.

2) VĚKOVĚ SMÍŠENÉ TŘÍDY jsou v programu ŠPZ samozřejmostí. Jsou to přirozené skupiny v životě dětí, rozvíjejí sociální kontakty a přátelství a vytváří pestřejší prostředí pro přirozenou nápodobu (děti jsou si přirozenými učiteli). Toto uspořádání umožňuje pobyt sourozenců a dětí, které se znají již před nástupem do mateřské školy. Přirozeně rozvíjí spolupráci a soucítění.

3) RYTMICKÝ ŘÁD ŽIVOTA A DNE - děti i dospělí při uspokojování základních psychických potřeb mají vyváženou potřebu svobody a potřebu řádu. Řádem je míněna stálé místa v šatně, umyvárně, u stolu, pravidelně se opakující činnosti – jídlo, pobyt venku, hygienické návyky. Svobodu děti mají ve volbě činnosti (hry, sportovní aktivity, výtvarné a pracovní aktivity, odpočinek dle individuální potřeby aj.)

4) TĚLESNÁ POHODA A VOLNÝ POHYB - potřeba pohybu je člověku vrozená a u dětí je velmi intenzivní. Dětem přináší radost a pro zdravý vývoj je dostatek pohybu na čerstvém vzduchu i v místnosti nepostradatelný. Potřeba pohybu je individuální a je nutné kombinovat činnosti pohybové aktivity a odpočinku. Pohyb je prevencí stresu, obezity i jiných civilizačních chorob. Dbáme na dostatek vybavení k pohybovým aktivitám ve třídách i na školní zahradě.

5) ZDRAVÁ VÝŽIVA - podporuje růst a odolnost dětského organismu. Poskytujeme dětem stravu pestrou, plnohodnotnou s využíváním vhodných a šetrných technologií k přípravě jídel. Dbáme na estetickou úpravu jídel, možnost zvolit si množství, spoluúčast dětí na přípravě stolování, ale také samostatné mazání pomazánek, možnost volby nápoje. Ke zlepšení konzumace ovoce a zeleniny nabízíme možnost vybrat si z více druhů.

6) SPONTÁNNÍ HRA – hrou dítě získává zkušenosti a dovednosti potřebné pro život. Jestliže si dítě hraje, je zdravé. Při hře poznává, objevuje a zmocňuje se světa prostředky jemu vlastními – tj: experimentováním, cvičením, napodobováním. Máme dostatek hraček a výtvarného materiálu pro rozvoj fantazie, děti si mohou donést svou oblíbenou hračku z domov a. Výsledky dětských prací ponecháváme delší dobu pro gradaci hry, nedokončení práce dětí vkládají do boxů a vrací se k nim.

7) PODNĚTNÉ VĚCNÉ PROSTŘEDÍ – společné hygienicky nezávadné a estetické místo pro děti i zaměstnance, kde nám má být dobře. Pro děti navíc poskytovat podněty pro hru i jiné činnosti, uspokojovat potřeby smíšených tříd - vybavenost tříd různě velkým nábytkem.

8) BEZPEČNÉ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ – vytváříme prostředí s dobrými mezilidskými vztahy, učíme děti sociálním dovednostem, empatii a odpovědnosti za své chování, stanovujeme si společně pravidla chování.

9) PARTICIPATIVNÍ A TÝMOVÉ ŘÍZENÍ – všichni zaměstnanci znají svá prává a povinnosti, k řešení různých problémů mají všichni možnost se vyjadřovat, zaměstnanci mají prostor pro samostatnost a tvořivost ve své vlastní práci, spolupracují.

10) PARTNERSKÉ VZTAHY S RODIČI – v rodině dítě poznává, jak vypadá soužití lidí a seznamuje se s hodnotovým žebříčkem. Mateřská škola se stává širším okolím rodiny i dítěte a pro zdárnou spolupráci preferujeme vzájemné poznávání, otevřenou komunikaci a spolupráci. K tomu využíváme společné akce dětí a rodičů – tvoření z přírodnin, z keramické hlíny, vánoční posezení u stromečku, karneval, odpoledne pro maminky, odpoledne pro tatínky, konzultační odpoledne,rozloučen s předškoláky a další.

11) SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ – společně vytváříme podmínky pro nestresující, plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ v době, kdy je dítě vyzrálé k tomuto startu. Děti povzbuzujeme k sebedůvěře ve své síly a k nové roli – ŠKOLÁKA. Základní školu navštěvujeme několikrát ročně, dle zájmu děti s rodiči navštěvují „PŘEDŠKOLÁČEK" – edukačně stimulační skupinky organizované ZŠ.

12) ZAČLENĚNÍ MŠ DO ŽIVOTA OBCE – spolupracujeme s koordinátorkou Zdravého města Třebíč, pořádáme akce pro veřejnost při Dnech zdraví, Dnu Země, MDD, navštěvujeme knihovnu, divadla, muzeum, spolupracujeme pedagogicko psychologickou poradnou, plaveckou školou, střední zdravotní školou. Na všechny akce zveme dle možností rodiče dětí.